Xe boom 23m chờ kiểm tra an toàn

  • Hai xe 23m làm việc, chờ đơn vị kiểm tra an toàn để đưa vào hoạt động phục vụ dự án.